شعری از عالم عارف جناب شیخ بهایی

علم رسمی سر به سر قیل است و قال

نه از او کیفیتی حاصل نه حال

 

گر کسی گوید که از عمرت همین

هفت روزی مانده و آن گردد یقین

 

تو در این یک هفته مشغول کدام

علم خواهی گشت ای مرد تمام ؟

 

فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم ؟

هندسه یا رمل یا اعداد شوم ؟

 

علم نبود غیر علم عاشقی

مابقی تلبیس ابلیس شقی

 

علم فقه و علم تفسیر و حدیث

هست از تلبیس ابلیس خبیث

 

زآن نگردد بر تو هرگز کشف راز

گر بود شاگرد تو صد فخر راز

 

لوح دل از فضله ی شیطان بشوی

ای مدرس درس عشقی هم بگوی

 

سینه خود را برو صد چاک کن

دل از این آلودگی ها پاک کن

 

/ 3 نظر / 150 بازدید

[گل]

عجب ....