برگ سبزی است ...
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢۱   کلمات کلیدی:

 

ما    تشنه  این  باده    هم  از  روز  الستیم

ما    جام   شکستیم   ولی   باده   پرستیم

 

  رندان خرابات   بخوردند    و   برفتند

ماییم که جاوید   بخوردیم و نشستیم »

 

در کاسه  ما    باده   به جز عشق   مریزید

کز باده  عشق است  کز آن باده  بجستیم

 

جز  با دل  ساقی   و   به  جز ساقی بی دل

نه  عهد  ببستیم   و   نه  عهدی بشکستیم

 

چون  جام  تن  ما   به  پشیزی   نخریدند

از جام  و   هم  از دانه   و از دام برستیم

 

هر روز  در  این بادیه   حیران   و ملولیم

و ز فتنه ساقی نهان شب همه مستیم

 

 

گفتیم  که ما را   به جز این کار هنر نیست

گفتند  که  مستید  و پریشان ،بله هستیم

 

ای   ساقی اعظم که در این  شهر   نهانی

ما    دلخوش از آنیم    که خورشید پرستیم