برگ سبزی است ...
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٧   کلمات کلیدی:

 

در  بازی   ایام     چه   فرسوده   شدیم                

در حسرت  خوشباش جهان سوده شدیم

عمری   به  عبث   بر سر  بازار شدیم                

بنگر    که چسان  نادم  و نابوده  شدیم