برگ سبزی است ...
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢   کلمات کلیدی:

ای  طبيبان   جمله  بيماريم   ما                

هی  رفيقان   جمله بی ياريم  ما

 

همچو باران غرق دريا گشته ايم                

ابر  رحمت  بين     بر افلاكيم  ما

 

ما  كم از سيمرغ  و عنقا  نيستيم               

همچو   موسی     در  بيابانيم   ما

 

ما چو يعقوبيم و بيخود ازخوديم               

ما  چو منصوريم   و  بر داريم ما

 

« دوستی با مردم دانا نكوست »                

ما چو  مجنونيم  و نادانيم     ما

 

ما چو طراران زخود  ايمن نه ايم                

ما   نه   طراريم     عياريم   ما

 

جملگی مستيم و هشياريم ما                 

گرچه  در خوابيم     بيداريم  ما

 

نام  ما  برآب بنوشت  آن  حكيم                

گرچه از  خاكيم     بر  باديم  ما

 

« محرم اين هوش جزبيهوش نيست »               

بر  سر  گنجينه    چون  ماريم  ما

 

گنج را در گوشه ای  ويران بجو               

چون  دل  مخمور    ويرانيم  ما

 

نحويان را  طاقت گرداب  نيست               

همچو  ذره     بر  سر  آبيم   ما

 

« گفت  و گو  آيين درويشی  نبود »               

رحمتی  كن   چون  پشيمانيم  ما