برگ سبزی است ...
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٧   کلمات کلیدی:

 

چون  رود  روانیم سوی  بحر کشانیم

تا عمر گران  را  به  گرانجای  رسانیم

 

هم درپی خویشیم و هم ازخویش گریزان

نی  در پی  بندیم   و   نه  در بند  مکانیم

 

امروز  در  این   خانه   آلوده    اسیریم

فردا  به  دو صد  بند  در این بند نمانیم

 

ما   پرده   پندار   به   یکباره    دریدیم

در  وهم  نگنجیم   چو  تیریم  و کمانیم

 

سرحلقه رندان جهان عشق شریف است

ما    واله   و  مستیم   و  دگر  هیچ ندانیم

 

گفتید  شما   اهل  کجایید  و  کیانید

آن  چیز که در خاطرتان  رفت  همانیم

 

گه  در سپس پرده  و گه  بر سر  بازار

در  بازی ایام   هم  اینیم   و  هم  آنیم

 

صد   راز    ببینیم     یکی  را     بنماییم

گه گوش و گهی چشم و دمی نیز زبانیم

 

با محتسب و دی صفتان گنگ وغریبیم

ما   همدم    و   یاران  غریبان  جهانیم

 

ما  خاک  در  بتکده  و  مسجد و دیریم

در  میکده  عشق  همی  درد  کشانیم

 

« بستیم  دهان خود  و  باقی  غزل را

آنوقت  بگوییم   که  ما  بسته  دهانیم »