برگ سبزی است ...
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٩   کلمات کلیدی:

 

*« اشتران را  بار برپشت است وما را بردل است »

ترك غربت سهل می بايست  وبرما مشكل است

 

از  بيابان   فنا      بی  پا  و سر    بايد  گذشت

گوش ما  بر ساربان و  چشم ما درمحمل است

 

ديده خود   دوختيم   و  غرق  در  ظلمت  شديم

دست صوفی در سماع  و پای ما اندر گل است

 

گر اميدی هست     بر الطاف  بی پايان  اوست

گر عتابی  گفته آيد   حال  ما را   شامل  است

 

فعل ما  چون ماه نو پرنقص وپرگويی خطاست

پير ما  بر اوج  هفت اختر   چو بدر كامل است

 

گر نصيب عمر خواهی    صحبت  پاكان  بجوی

درس و بحث و  حلقه اهل ريا بی حاصل است

 

غرق دريای  گناهيم     ای تو   نوح  و  روح ما

همتی  كن دستگيری  شيوه  اهل دل  است

 

روزوشب بربام هستی چون خسی سرگشته ايم

دور  گردون   بی پناهت   باطل  اندر  باطل  است

 

دوش بر من  نكته ای  بگرفت آن پشمينه پوش

گفت  جای  ترك تازی   نی  ميان  محفل است

 

در بر ديوانه خوش نامی و رسوايی يكی است

هركه  بر  اميد   مجنونان  نشيند   عاقل است

 

زرد و  بيمار و  نحيفيم   ای  تو   جالينوس ما

 ديدنت  بر ما سبكروحان  شفای عاجل است

 

گر پريشان گفته ام   ای جان جان  برما ببخش

كن  تو  درمان  پريشانی  كه رندی كاهل است

---------------------------------------------------------------------------------

* اين مصرع از سعدی است .