برگ سبزی است ...
ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۱۳   کلمات کلیدی:

اين شعر را تقديم می کنم ؛ به دوست عزيزم ؛ امين .

 

ای   برادر   ،   نوبت   اندیشه    شد              

شیر   عقل    اندر میان   بیشه  شد

 

عمر  ما  را    فرصت   پندار  نیست             

هفت  اختر بی  سبب  درکارنیست

 

ای  برادر  عمر یک دم  بیش  نیست             

حاصلش  جز این دل  پرریش نیست

 

ای خوش آن عاقل که دروی دل نبست

خوشترآن درویش  کزحبسش بجست

 

دام    دامنگیر   عالم   نفس   توست

دشمن جانت  کنون  در حبس توست

 

کیست در عالم که او زخمیش نیست

درفغان است  هرکه باوی بیش زیست

 

ای  جوان  تا   قدرت  بازوت  هست

نفس  را  باید  به  صد  زنجیر بست

 

ورنه  چون رامش شوی خامت کند

همچو  مومی   در کف  آرامت  کند

 

وای ازآن روزی که خوگیری به نفس

کی  تو بتوانی  که  بگریزی زحبس

 

آنچنان  گیرد  تو  را   در چنگ خویش 

همچنان  کان  گرگ  گیرد بیخ میش

 

گرچه گر بندیش با  صد  من  رسن

باز هم  ایمن  نه ایش  از مکر و فن

 

*« نفس اژدرهاست او کی مرده است

از  غم   بی  آلتی     افسرده  است  »

--------------------------------------------------------------------------------------

* اين بيت از مولانا است .