برگ سبزی است ...
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۱۸   کلمات کلیدی:

 

همرهان رفتندوما درخواب هستيم ای دريغ

عمر شد ازدست و ما طرفی نبستيم ای دريغ

 

بود  بر   دريای  عالم    نوح   كشتيبان  ما

در درون  كشتی  نحوی  نشستيم   ای دريغ

 

ناله ها كرديم  ازتاريكی  و  ظلمت  چه سود

چون عيان شد نور بر ما ديده بستيم ای دريغ

 

گفت  ابراهيم    در آتش  در آ   حيران نمان

تا به امروز  ابلهيم  و  بت پرستيم  ای دريغ

 

باز  ابراهيم   در آتش   به  ما    پيغام  داد

ما به جای  بتكده  خود را  شكستيم ای دريغ

 

عيسی مريم  گذشت از خاك و  بر افلاك شد

بود ما را   پر ولی  در گل نشستيم ای دريغ

 

بر در و ديوار زندان  عاشق  و شيدا  شديم

ليك  بر آن  راه  بالا   دل  نبستيم  ای دريغ

 

بود  ما را   رستم  دستان  و  آن   شير خدا

ما ملول ازديو و دد همواره مستيم ای دريغ

 

گرچه از بيداد فرعونی  جان  بر لب  رسيد

از تكبر   همره    موسی   نرستيم  ای دريغ

 

در بن  چاهی   گرفتار آمديم   از  بی كسی

منجی آمد  از رسن   بالا  نجستيم  ای دريغ

 

برد ما را خضر  در بحری  پراز آب حيات

ليك  با يك جرعه از مردن نرستيم ای دريغ

 

*« گر مجال گفت بودی گفتنی ها گفتمی »           

ای  دريغا  گوهر خود را  شكستيم ای دريغ

----------------------------------------------------------------------------------

*اين مصرع از مولانا است .