برگ سبزی است ...
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/۱٢   کلمات کلیدی:

*« ای عاشقان ای عاشقان پيمانه را گم كرده ام »                                       

دركنج ويران مانده ام ، خمخانه را گم كرده ام

 

هم در پی  بالائيان  ،  هم  من اسير  خاكيان                                      

هم در پی همخانه ام ،هم خانه را گم كرده ام

 

آهم  چو برافلاك  شد  اشكم  روان بر خاك شد                                       

آخر از اينجا  نيستم  ، كاشانه  را  گم كرده ام

 

درقالب اين خاكيان عمری است سرگردان شدم                                      

چون جان اسيرحبس شد ، جانانه را گم كرده ام

 

از حبس دنيا خسته ام  چون مرغكی پر بسته ام                                      

جانم از اين تن سير شد ،  سامانه را گم كرده ام

 

در خواب ديدم بيدلی صد عاقل اندر پی روان                                                       

می خواند باخوداين غزل ، ديوانه را گم كرده ام

 

گر  طالب  راهی  بيا ، ور در پی آهی برو

اين گفت وبا خودمی سرود ،پروانه راگم كرده ام

 

چون نور پاك قدسی اش ديدم   براو  شيدا شدم                                    

گفتم  كه ای  جانان جان   دردانه را گم كرده ام

 

گفتا  كه راه خانه ات را گر ز دل  جويا شوی                                     

چندين ننالی روز و شب  فرقانه را گم كرده ام

 

اين گفت وازمن دورشد چون موسی اندرطورشد                                     

دل از غمش  ويرانه شد ، ويرانه را  گم كرده ام

-----------------------------------------------------------------------------------------

* اين مصرع از مولانا است .