کلام مولا علی
ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢۱   کلمات کلیدی:

 *  بنگريد که چگونه سالهای عمر ؛ همچون خواب کوتاه نيمه شبی می گذرد .

* خداوند متعال به هر چيزی نزديک است ؛ اما نه آنطورکه متصل به آنها باشد و ازهمه چيز دور است ؛ اما نه به نحوی که جدا از آنها باشد .

* من دنيا را با ميزان عقل خويش سنجيدم و به حقيقت بی بهايش با دیده بينا نگريستم و همچون گلين کاسه ای شکسته ؛ به دورش افکندم .

* اوست خدايی که ؛ هر خواهشگری را به نيازش می رساند .

* مظاهر دنيا همچون سايه ای است که بر روی زمين ؛ فقط برای چند لحظه گسترده گردد ؛ در حاليکه زوال و نابودی اش حتمی است  .

* آنکس که در پی حقيقت است ؛ بر سر راهش خطا نيز وجود دارد .