برگ سبزی است...
ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۳/۳٠   کلمات کلیدی:

گشتیم در اين دشت و يکی دانه نديديم
افسوس که خود در بر خود دام تنيديم

بودیم یک چند بر این دام فسرده
تا عاقبت از دام چو سیمرغ پریدیم

گویی همه گنگند و کرو کور در این شهر
حرفی به جز از باد صبا ما نشنیدیم

ما محرم خویشیم نه بیگانه پرستیم
دادیم همه خانه و همخانه خریدیم

*«برکارگه دوست چو برکارنشستیم»
از لطف همو پرده پندار دریدیم
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*این مصرع از مولانا است .