برگ سبزی است ...
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/٤   کلمات کلیدی:
*باد
بوی سرزمين های دور می دهد
و دل من
بوی غربت

*باران بر گورستان می بارد
و نام مردگان را
از سنگها پاک می کند
و مردگان
آسوده تر می شوند

*درختان عاشق نورند
پروانه ها عاشق نورند
و ماهی ها هم عاشق نورند
انسان نيز عاشق نور است
اما در ظلمت خويش
سرگردان

*برف آهسته می بارد
و سياهی خاک را می پوشاند
انسان به آهستگی می ميرد
و خاک
سياهی انسان را
می پوشاند

*چشمانم را می بندم
و جهانی
به رويم
گشوده می شود

*آنگاه که خورشيد را ناديده می گيريم
شب می شود
و جهانمان
در تاريکی فرو می رود