برگ سبزی است...
ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٢/۸   کلمات کلیدی:

ای برادر روزها بيگاه شد
سوز من با ساز تو همراه شد
روزها بگذشت در بی حاصلی
حاصل خرمن چو برگ کاه شد
بود خورشيدی چراغ آسمان
بر گذشت اکنون طلوع ماه شد
ای خوش آن روزی که جان باقیم
درگذشت از خاک و بر درگاه شد
از ازل یوسف عزیز مصر بود
گرچه روزی چند اندر چاه شد
روز رفت و کاروان بر جای ماند
عاقبت خورشید در خرگاه شد
آه نوح از سینه تا افلاک رفت
عالمی بین غرقه آن آه شد
*هرکه را حق در مقام دل نشاند
از دم داوود او آگاه شد
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*بیت آخر از مولانا است.