خوشا به حال ....
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱۱   کلمات کلیدی:

خوشا به حال تسلیم شدگان ، زیرا رستگارانند .

خوشا به حال صابران ، زیرا که خداوند همراهشان است .

خوشا به حال پرهیزکاران ، زیرا خداوند حافظ آنان در برابر شر شیاطین است .

خوشا به حال زهد پیشگان ، زیرا که پادشاهی آسمان ها برای ایشان است .

خوشا به حال پاکیزگان ، زیرا خداوند پاک است و به پاکان عشق می ورزد .

خوشا به حال از خود گذشتگان ، زیرا خداوند از خود به آنان می بخشد .

خوشابه حال نیکوکاران ، زیراخداوند به آنان نیکی میکند و نیکی خداوند بس عظیم است .

خوشا به حال راستگویان ، زیرا که نجات یافتگانند .

خوشا به حال دوستداران خداوند ، زیرا آغوش الهی برایشان باز است .

خوشابه حال آنانکه برگناهان خویش میگریند زیرا آتش عذاب الهی برایشان سردوخاموش خواهد بود .

خوشا به حال عاشقان ، زیرا به ملکوت خداوند می پیوندند .

خوشا به حال منتظران ، زیرا که شاهدان ظهور عشق خواهند بود .

خوشا به حال ....