برگ سبزی است ....
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱۸   کلمات کلیدی:

 

 

من  آن  شمعم          که   هر شب       تا    سحرگاه                                                    بنالم    ناله ای  ،   جانسوز   و    جانکاه

 

 

برآرم                  از           دل      تنگم                            فغانی                                                     بنالم            با        زبان                  بی           زبانی

 

 

هرآن  یاری  که  دوراز یار خویش است                                                    چو  نی می نالدوغمخوارخویش  است

 

 

ندارد                    جز          ز      سوز        دل                نشانی                                                    ندارد                      جز                  نشان         بی  نشانی

 

 

همی              سوزد                    ز             بیداد                 جدایی                                         «       نه  یار      و        همدمی             نه          آشنایی  »

 

 

وجودش  جمله  اشک  و  آه وسوز است                                                    ز  وی  آگه  شوندآندم که روز است

 

 

کسی             آگه           ز      راز    سوز  وی    نیست                                                  پریشان           پریشانی        وی    کیست ؟

 

 

به  ظلمت                   قصه ای           از   نور   دارد                                                    دلی   تنگ         و    سری      پرشور   دارد

 

 

اگرچه       آه      و     سوزش             بی ثمر نیست                                                    ولی       تا    روز     آید      او       دگر   نیست

 

 

چو  آن  شمعم           به  پیش   شمس   رویت                                                    همی   می سوزم     و           آیم   به   سویت

 

 

که  شب  از روز  و   روز از شب  ندانم                                                    «  به  یادت    داغ   بر دل   می نشانم  »

 

 

بیایی              بی گمان                   ،                 اما             زمانی                                                     کزین      مسکین             نمی یابی            نشانی